زندگی ساده و دوشيزهی کوچولوی تن فروش

 

مرد چند دقيقهای به دختر بچهها نگاه کرد و بعد از صاحب روسپی خانه پرسيد: جوانتر هم داريد؟!

دنيای سياست و دنيای مد دور از هم به نظر میرسند. اما ناديا پلسنر، دانشجوی هنر دانمارکی و کنشگرآنلاين حقوق بشر، ترکيب جالبی از آن به وجود آورد که نظر بسياری را جلب نمود و ابتکار او را به يکی از کارزارهای موفق چند سال اخير تبديل کرد. اما اين ابتکار به مذاق همه خوشايند نبود. به همين دليل، او سه سال است با قاضی و دادگاه سر و کار دارد.

پلسنر که با گروهی از طراحان عليه خشونت در دارفور کار ميکند، تصويری را طراحی کرد که يک کودک لاغر آفريقايی قربانی خشونت را نشان ميدهد که کيفی با مارک شرکت معروف مد پاريسی Louis Vuitton روی يک دست خود انداخته و يک سگ کوچک صورتی رنگ در بغل گرفته است. او نام زندگی ساده را برای اين طرح انتخاب کرد و آن را در کارزار عليه خشونت در دارفور و فشار بر دولت سودان به کار گرفت. طرح مورد استقبال گسترده قرار گرفت و پوسترها و تی شرتهای مزين به اين طرح، با سفارشات متعددی روبرو شد. بهای هر پوستر بیست و هر تی شرت پنجاه و سه دلار است و پول آن به کارزار دارفونيکا اهدا ميشود.

پلسنر در توضيح علت استفاده از طرح گفته است: همه تصوير کودکان گرسنگی کشيده و لاغر آفريقايی را ديدهاند و معنای آن را ميدانند، اما واقعيت اين است که ديگر اين تصوير کافی نبود و به ابتکار بيشتری نياز بود.

اما اين استدلال برای شرکت مد Louis Vuitton کافی نبود و وکلای اين شرکت مد معروف پاريسی در سال 2008 شکايتی به دادگاه ارائه دادند و ناديا پلسنر را به سرقت مارک خود متهم کردند و او را به دادگاه کشيدند و خواهان توقف فروش تی شرتها و پوسترها و تعطيل تمام ورک شاپها و نمايشگاههای مربوط به آن شدند. آنها همچنين برای هر روز ادامه کارزار در هر شکل پنج هزار يورو جريمه درخواست کردهاند.

پلسنر به اين نکته هم اشاره کرده است، که تمرکز غير عادی رسانهها روی صنعت مد و نمايش به بهای کم توجهی به مشکلات عمده جهانی نيز در اين طراحی نقش داشت. به همين جهت، او سگ را صورتی طراحی کرد، درست مانند سگهايی که در بغل مشاهير هاليوود در رسانهها ديده ميشود. در واقع، او اين تمرکز منفی را به نقدی مثبت تبديل کرد.

بنا بر گزارش عفو بين الملل بيش از سیصد هزار نفر در درگيریهای دارفور کشته شدهاند و بيش از دو ميليون در معرض خطر قرار دارند. دو ميليون و نيم نفر از دارفوریها بی خانمان شده و در چادرها زندگی ميکنند.

مدخانه Louis Vuitton سال گذشته 28.26 ميليارد دلار سود داشت. پلسنر در سال 2008 نتوانست توافق مديران شرکت برای توقف روند دادگاه را جلب کند. آخرين دادگاه پلسنر در آوريل امسال در هاگ برگزار شد و پلسنر در وبسايت خود نوشته است: عده زيادی از هنرمندان با حضور در دادگاه از او حمايت کرده اند.

پلسنر يک کارزار آنلاين ديگر عليه تن فروشی دختران خردسال تحت عنوان دوشيزهی تن فروش کوچولو،Little Miss Child Prostitute ، نيز به راه انداخته است. او گفت: ايده در هر دو اندکی مشابه است: چيزی از غرب بر ميداريد، کمی آن را تغيير ميدهيد، آن وقت معلوم ميشود دنيای کودکان در بخشی ديگر از جهان چقدر متفاوت است.

پلسنر در وبسايت خود نوشت: بعد از مشاهدهی يک فيلم مستند از فروش دخترکان کوچک در هند تصميم به اين کارزار گرفت: چندی پيش يک مستند تلويزيونی دربارهی فحشای کودکان در هند ديدم. فيلمبرداران توانسته بودند به عنوان مشتری دوربين را به روسپی خانه وارد کرده و فيلمبرداری کنند. آنها مشغول فيلمبرداری بودند که يک مشتری ديگر وارد شدند و صاحب روسپی خانه ده دختر بچه بين هفت تا نُه سال را در مقابل او رديف کرد. مشاهدهی چهرهی کودکان، قلب آدم را منفجر ميکرد، ولی اظهار نظر مشتری حتا بيش از آن مرا تکان داد. مرد چند دقيقه به دختر بچهها نگاه کرد و بعد از صاحب روسپی خانه پرسيد: جوان تر هم داريد؟!