مصاحبه سوسن بهار با الى جوئن، دبيرفدراسيون معلمان جهان،

 

 

دفاع از خواسته هاى اصولى معلمان ايرانى يك وظيفه تخطى ناپذير بين المللى است.

 

 

 

الى، انسانی بسيار عاطفى و مهربان است. او براى شركت در رژه بیست و دوم مارس‏ عليه تجارت كودكان و سمينار پايانى آن به دهلى آمده است. من اولين بار الى را سال 2005 و در كنگره دوم جهانى كودكان در هندوستان ديده بودم. او در كنفرانس‏ مطبوعاتى كودكان پس از کنگره، بعد از شنيدن حرف های آنها به شدت گريسته بود. آن حرفها و سرگذشتها و تجربه های دردناک، برايش‏ باور نكردنى بود: هم واقعيت تلخ بردگى و كار كودكان و هم ميزان شعور و درك و توانایى آنها . در حالی که اشك میريخت، رو به خبرنگاران حاضر در آن کنفرانس گفته بود: سالهاى زیادی معلم بودهام، اما هرگز كودكانى چنين باهوش‏ و با سرگذشتى چنين تلخ نديده بودم.

الى از اعضاى سازمانده گلوبال مارش‏ عليه كار كودك است.

او از من مثل يك دوست قديمى استقبال كرد. به او گفتم: دفعه قبل كه هم ديگر را ملاقات كرديم، حرفهاى بسيار زيبایى درباره كودكان زدى. مىدانم كه امروز خستهاى، برای همین هم دو سوال بيشتر ندارم.

- اول اين كه آن زمان تو تازه با اين جنبش‏ آشنا شده بودى و همه چيز برايت تازگى داشت. امروز بعد از گذشت دو سال به عنوان يك فعال اين جنبش‏ نظرت راجع به آن‏ چيست؟

- الی: احساس‏ من اين است که مبارزه عليه كار كودك و تجارت كودكان در سطح بين المللى رو به افزايش است، اما جنبش‏ ما هم در حال رشد و قدرت گيرى بيشترى است. و من اميدوارم كه روز به روز تعداد بيشترى به ما به پيوندند.

 

- الى گرامى، همه ما مىدانيم كه معلمى يك حرفه شريف و معنوى است و معلم در همه جوامع از حرمتى خاص‏ بايد برخوردار باشد. از خواستهاى اصلى ما در گلوبال مارش،‏ دستيابى معلمان به حقوق مناسب و آموزش‏ ويژه و راحتى فكرشان براى تدريس‏ با كيفيت بالا به كودكان است. تحصيل بديل كار كودك است و اين براى همه ما مهم است. در این روزها معلمان ايران دست به اعتصاب زدهاند، به عنوان يك معلم قديمى و دبير فدارسيون معلمان جهان نظرت درباره دفاع از حقوق آنها چيست؟ دو سال پیش در رابطه با وضعيت  معلمان ايران گفتی كه هيچ ارتباطى با آنها نداريد. آيا الان نوعى از ارتباط وجود دارد؟

- الی: دفاع از خواسته هاى اصولى معلمان ايرانى يك وظيفه  تخطى نا پذير بين المللى است. ما كم و بيش‏  از وضعيت آنها با خبريم و همين ديروز اطلاعيه حمايت از خواستهاى معلمان ايران را به روى نت گذاشتم. وجود فعالين ايرانى در عرصه بين المللى براى انعكاس‏ وضعيت جنبش‏هاى اجتماعى ایران در سطح جهان ضروری است. اما اين كه چه مىتوان كرد؟ به نظر من حتما مىتوان كارهایی كرد. شايد نه آن طور كه شايد و بايد، اما لازم است  كه پرده سكوت را پاره‏ كنيم و حمايت حودمان را از خواسته هاى اصولى و بر حق  معلمان و دست اندركاران حقوق كودكان اعلام نماییم.

 

- ممنون از تو الى گرامى!

- الی: من هم از تو متشكرم و برايت آرزوى موفقيت مىكنم سوسن جان!