مورد توجه سازمان های مدافع حقوق کودکان

در جمهوری اسلامی ایران، کودکان حتا از ابتدایی ترین حقوق خود بر خوردار نیستند و بسیاری از قوانین مندرج در کنوانسیون حقوق کودک در ایران رعایت نمی شود.  از جمله این موارد است: شرکت کودکان در جنگ، زندانی کردن کودکان، اعدام، کار، آزار جنسی، عدم انتخاب مذهب، لباس،  تحصیلات و...

یکی از غم انگیزترین موارد نقص حقوق کودکان در ایران که در جمهوری اسلامی باب شده است، واداشتن کودکان به حفظ و خواندن قرآن و روضه خوانی ست که این مراسم را بر روی سایت های انترنتی می توان مشاهده کرد.

این گونه اعمال که از جمله موارد نقض آشکار حقوق کودک و استثماراوست نه تنها والدین این کودکان را بر صندلی اتهام می نشاند، بل که رژیمی  را نیز محکوم می کند که قوانینش اجاره می دهد که این کودکان استثمار شده، این بار، به وسیله ی یک گروه به عنوان شنونده یا بیننده مورد استثمار قرار گیرند.

در واقع رژیم جمهوری اسلامی با وسیله قراردادن و شستشوی مغزی معصوم ترین عناصر خانواده یعنی کودکان، به غیر انسانی ترین شکلی آن ها را  برای تبلیغ باورها و استحکام پایه های قدرت حکومتی خود مورد سوء استفاده قرار می دهد. با ارسال یکی از این موارد  که در آن کودکی وادار به خواندن روضه در جمع تماشاگر شنونده شده است(1) ، از تمام دست اندرکاران حقوق کودک و سازمان های مدافع حقوق بشر می خواهیم ضمن محکوم کردن این حرکت های غیر انسانی و استثمارگرانه به عنوان موارد آشکار نقض حقوق کودکان در جمهوری اسلامی آن را مورد توجه قرار دهند.

گیسو شاکری   

gissoo_shakeri@yahoo.com

www.gissoo.com

نوامبر 2006 

1- مراجعه شود به  لینک    
http://www.youtube.com/watch?v=20rWMXLnS9U