"حقوق کودکان الان!"


اهداف:
- "حقوق کودکان الان!" تشکلى براى دفاع از حقوق کودکان است که براى بهبود وضعيت موجود کودکان و ساختن فردائى بهتر براى آنان تلاش مى‌کند. اين تشکل بسته به توان خود در کليه کمپين‌هاى دفاع از حقوق کودک شرکت مى‌کند (کمپين‌هاى، ممنوعيت کار کودک، عليه استثمار جنسى و تجارت سکس کودکان، عليه سرباز گيرى از کودکان) و تمامى نهادها و تشکل‌هاى کودکان را بنوبه خود براى شرکت در فعاليت‌ها و کمپين‌هاى خود فرا مى‌خواند.
مطالبات:
الف) "حقوق کودکان الان!" براى تحقق تحصيلات سکولار، اجبارى، رايگان و مدرن براى کودکان زير ١٨ سال (منطبق با تعريف کودک در کنوانسيون بين‌المللى حقوق کودک) بويژه در کشورهاى پاکستان، ايران، افغانستان و بنگلادش تلاش مى‌کند و خواستار تحصيلات با کيفيت بالا، سکولار و رايگان براى کودکان در تمامى کشورها است.
ب) "حقوق کودکان الان!" خواستار تضميين حقوق قانونى و شهروندى مطابق با استانداردهاى جوامع پيشرفته و مدرن براى کليه کودکان است.
ج) "حقوق کودکان الان!" خواستار قانونى و برسميت شناخته شدن نهادهاى دفاع از حقوق کودکان از طرف مراجع دولتى و قضائى در کشورهاى پاکستان، ايران، افغانستان و بنگلادش است.
ت) "حقوق کودکان الان!" خواستار انجام فعاليت ويژه‌اى براى دفاع از حقوق دختر بچه‌ها و رفع معضلات آنها در کشورهاى فوق است.
د) "حقوق کودکان الان!" براى بررسى و رفع مشکلات کودکان بى سرپرست، خانواده هاى تک والدينى و طلاق گرفته تلاش مى‌کند.
ح) "حقوق کودکان الان" براى کمک به کودکان جنگ زده و کودکانى که در شرايط دشوار بسر مى‌برند، مى‌کوشد.
ساختار:
الف) "حقوق کودکان الان!" نهادى مستقل است و به شيوه دمکراتيک اداره مى‌شود.
ب) بالاترين مرجع اين نهاد، کميسيون اجرائى آن مى‌باشد که براى دوره هاى دو ساله انتخاب مى‌شود.
ج) دبيران کميسيون اجرائى "حقوق کودکان الان!"، سخنگويان آن بشمار مى‌آيند.
د) "حقوق کودکان الان!" بر دفاتر نمايندگى کشورى متکى است. دفاتر کشورى مى‌توانند در صورت لزوم اقدام به ايجاد دفاتر شهرى نيز بنمايند.
ه) نمايندگان منتخب دفاتر کشورى، در کنفرانس مرکزى که هر دو سال يک بار برگزار مى‌شود، کميسيون اجرائى را انتخاب مى‌کنند و درباره سياست‌ها و کمپين‌هاى اين نهاد تصميم مى‌گيرند.
و) کنفرانس‌هاى دفاتر کشورى به شکل سالانه برگزار مى‌شود، سخنگوى دفتر کشورى را انتخاب مى‌نمايد و نحوه فعاليت‌هاى "حقوق کودکان الان!" در سطح محلى را، بر حسب مصوبات کنفرانس مرکزى، تعيين مى‌کنند.
ز) کنفرانس‌هاى کشورى و کنفرانس مرکزى با حضور نصف به علاوه يک اعضاى داراى حق راى، رسميت مى‌يابد.
ص) مصوبات و انتخابات اين کنفرانس‌ها با نصف به علاوه يک آراى نمايندگان حاضر برسميت شناخته مى‌شود.

عضويت:
الف) عضويت در "حقوق کودکان الان!" داوطلبانه و فردى است.
ب) عضو، کسى است که حق عضويت مى‌پردازد.
ج) حق عضويت، سالانه پرداخت مى‌شود و ميزان آن، معادل ١٠٠ کرون سوئد است.
د) کودکان زير ١٥ سال، عضو افتخاريند، حق عضويت نمى‌پردازند، و در راى گيرى‌ها نيز شرکت داده نمى‌شوند.
ه) کودکان بالاى ١٥ سال در صورت داشتن درآمد و توانائى مالى، فقط ٥٠ کرون حق عضويت سالانه پرداخت مى‌نمايند.
فعاليت:
"حقوق کودکان الان!" براى رسيدن به اهداف اعلام شده خود، فعاليت‌هاى زير را در دستور خويش قرار مى‌دهد:
١- تدوين و انتشار بروشورهائى به زبان‌هاى مختلف درباره زندگى کودکان در کشورهاى: ايران، پاکستان، افغانستان و بنگلادش.
٢- برگزارى کلاس‌هاى آموزشى در مورد حقوق کودکان و نيز اهداف اين تشکل براى جوانان و نوجوانان و تربيت سخنگو و مبلغ از ميان آنان در زمينه فعاليت‌هاى مورد نظر تشکل.
٣- تدوين برنامه آموزشى سکولار و مدرن، به عنوان آلترناتيو برنامه آموزشى در اين کشورها و تلاش براى تصويب آن در مراجع عالى، چه کشورى و چه بين‌المللى.
٤- تدوين کنوانسيون‌هاى جديدى به نفع بهتر شدن وضعيت کودکان و تلاش براى تصويب و بکارگيرى آنان.
٥- برگزارى سمينارها و کنفرانس‌هائى در زمينه حقوق کودکان و وضعيت کودکان در اين کشورها، براى آگاه نمودن افکار عمومى بين‌المللى و سازمان‌ها و نهادهاى ذيربط.
٦- سازماندهى کمپين‌هاى اعتراضى از طريق تظاهرات‌ها و آکسيون‌ها.
٧- برگزارى نمايشگاه عکس، تئاتر و جشن و... به منظور جلب توجه افکار عمومى به وضعيت کودکان در اين گونه کشورها.
٨- انتشار دوره‌اى اسامى افراد، نهادها و نشرياتى که از کليت اهداف آن حمايت مى‌کنند.
٩- همکارى نزديک و هماهنگ با "بى. ال. ال. اف" در رابطه با کمپين ممنوعيت کار کودک.
١٠- برگزارى يک کمپين تبليغاتى براى بى اعتبار کردن تئورى "نسبيت فرهنگى" و تعاريف ناشى از آن، زيرا که اين تئورى اکنون به وسيله‌اى براى مشروعيت دادن به بى حقوقى کودکان در کشورهاى موسوم به در حال توسعه تبديل شده؛ بهانه‌اى است براى دفاع از اقداماتى که ناقض موازين کنوانسيون بين‌المللى کودک در اين کشورهاست؛ و مستمسکى است براى دائمى کردن اختلافاتى که در وضعيت کودکان و نحوه رفتار با آنها در بخش‌هاى مختلف جهان وجود دارد.
١١- حمايت فعالانه از حقوق و آزادى هاى زنان در سراسر جهان، زيرا بدون آزادى زنان، آزادى کودکان نمى‌تواند متحقق شود.
"حقوق کودکان الان!" از کمک و پشتيبانى سازمان‌ها استقبال مى‌کند و فعاليت آنان در پيشبرد نهاد را در مطبوعات خود مرتبا انعکاس مى‌دهد.