تغيير نام «حقوق کودکان الان»

به «جمعيت الغاى کار کودکان در ايران»


نظر به اهميت مبارزه عليه کار کودک، به ويژه کودکان در ايران که فاقد هر نوع نهاد مدافع و پشتيبان خود هستند، «تشکل حقوق کودکان الان» به «جمعيت الغاى کار کودکان در ايران» تغيير نام داده است. بديهى است که هدف اصلى جمعيت را مبارزه عليه کار کودکان به ويژه در ايران تشکيل داده و به اين لحاظ در مقايسه با «حقوق کودکان الان» تخصصى‌تر خواهد بود. از احسان الله خان که از نوامبر ٩٨ تا ٧ آپريل ٢٠٠٠ در «حقوق کودکان الان» به ما يارى رساند، صميمانه تشکر مى‌کنم و برايش در جبهه رهائى بخش کودکان از کار بردگى در پاکستان آرزوى موفقيت بيش از پيش دارم.


سوسن بهار

مه ٢٠٠٠