اساسنامه «جمعيت الغاى کار کودکان در ايران»


اهداف:
«جمعيت الغاى کار کودکان در ايران»، تشکلى بين‌المللى است که ممنوعيت کار کودک و مبارزه عليه بردگى مزدى کودکان را در دستور خود قرار داده است. جمعيت الغاى کار کودکان در ايران» بسته به توان خود به کمپين‌هاى دفاع از حقوق کودکان و تشکل‌هاى مبارزه عليه کار کودکان در سطح بين المللى يارى رسانده و در فراخوان‌هاى آنان (کمپين‌هاى ممنوعيت کار کودک، عليه استثمار جنسى و تجارت سکس کودکان، عليه سربازگيرى از کودکان) شرکت خواهد نمود و تمامى نهادها و تشکل‌هاى کودکان را بنوبه خود براى شرکت در فعاليت‌ها و کمپين‌هاى خود فرا مى‌خواند. «جمعيت الغاى کار کودکان در ايران» کمک به پيشبرد اين مبارزه بين‌المللى در ايران را وظيفه بلاواسطه خود مى‌داند.

مطالبات:
مطالبات اساسى و موضوع کار «جمعيت الغاى کار کودکان در ايران» عبارتند از:
٭ ممنوعيت به کارگيرى و استثمار کودکان، و تامين تحصيلات سکولار، اجبارى، رايگان و مدرن براى کودکان زير ١٨ سال (منطبق با تعريف کودک در کنوانسيون بين‌المللى حقوق کودک) توسط دولت؛
٭ تضمين حقوق قانونى و شهروندى مطابق با استانداردهاى جوامع پيشرفته و مدرن براى کليه کودکان؛
٭ قانونى و به رسميت شناخته شدن نهادهاى دفاع از حقوق کودکان از طرف مراجع دولتى و قضائى در ايران؛
٭ انجام فعاليت ويژه‌اى عليه استثمار دوگانه دختر بچه ها و رفع معضلات زنان کارگر و ممنوعيت کار دختر و تغيير قوانين به نفع کودکان؛
٭ ممنوعيت سوءاستفاده جنسى از کودکان در خانواده، در صنعت و تجارت سکس و پورنوگرافى، مجازات سازمان دهندگان و استفاده کنندگان از اين گونه فعاليت‌هاى ضدبشرى؛
٭ به رسميت شناخته شدن هويت انسانى و صدور شناسنامه براى کليه کودکان متولد در خارج از دايره ازدواج رسمى و شرعى؛
٭ بررسى و رفع مشکلات کودکان بى سرپرست، خانواده هاى تک والدينى و طلاق گرفته؛
٭ کمک به کودکان جنگ زده و کودکانى که در شرايط دشوار استثنائى بسر مى‌برند؛
ساختار:
١- «جمعيت الغاى کار کودکان در ايران» نهادى مستقل است و به شيوه دمکراتيک اداره مى‌شود؛
٢- بالاترين مرجع اين نهاد، «شوراى هماهنگى" آن مى‌باشد که براى دوره هاى دو ساله انتخاب مى‌شود؛
٣- «جمعيت...» توسط شوراى هماهنگى آن سرپرستى مى‌شود؛
٤- «جمعيت...» بر واحدهاى کشورى متکى است؛
٥- نمايندگان واحدهاى کشورى، در کنفرانس مرکزى که هر دو سال يک بار برگزار مى‌شود، شوراى هماهنگى را انتخاب مى‌کنند و درباره سياست‌ها و کمپين‌هاى اين نهاد تصميم مى‌گيرند؛
٦- کنفرانس‌هاى واحدهاى کشورى به شکل سالانه برگزار مى‌شود، سخنگوى واحد کشورى را انتخاب مى‌نمايد و نحوه فعاليت‌هاى اين نهاد در سطح محلى را، بر حسب مصوبات مجامع مرکزى، تعيين مى‌کنند؛
٧- مجامع‌ کشورى و کنفرانس مرکزى با حضور نصف به علاوه يک اعضاى داراى حق راى، رسميت مى‌يابد؛
٨- مصوبات و انتخابات اين مجامع با نصف به علاوه يک آراى نمايندگان حاضر به رسميت شناخته مى‌شود؛
عضويت:
١- عضويت در «جمعيت الغاى کار کودکان در ايران» داوطلبانه و فردى است؛
٢- عضو، کسى است که حق عضويت مى‌پردازد؛
٣- حق عضويت، سالانه پرداخت مى‌شود و ميزان آن، معادل ١٠٠ کرون سوئد است؛
٤- کودکان زير ١٥ سال، عضو افتخاريند، حق عضويت نمى‌پردازند، و در راى گيرى‌ها نيز شرکت داده نمى‌شوند؛
٥- کودکان بالاى ١٥ سال، در صورت داشتن درآمد و توانائى مالى، ٥٠ کرون حق عضويت سالانه پرداخت مى‌نمايند و مى‌توانند با حق راى قطعى در تمام راى‌گيرى‌هاى جمعيت در همه سطوح شرکت کنند؛

فعاليت
١- تدوين و انتشار بروشورهائى به زبان‌هاى مختلف درباره کار و بردگى کودکان به ويژه کودکان در ايران؛
٢- مبارزه براى رفع تبعيض و استثمار دوجانبه کودکان دختر و رفع معضلات زنان کارگر؛
٣- مبارزه عليه استثمار جنسى کودکان و استفاده از آنان در صنعت و تجارت سکس و پورنوگرافى؛
٤- مراجعه به نهادها و مراجع بين‌المللى به منظور طرح و افشاى تراژدى زندگى کودکان کارگر در ايران، و مطالبه خواست‌هاى معين از آنان در جهت بهبود وضعيت کودکان و ممنوعيت کار کودک؛
٥- تدوين برنامه آموزشى سکولار و مدرن، به عنوان آلترناتيو برنامه آموزشى و جايگزينى آن با کار کودکان و تلاش براى تصويب آن در مراجع عالى، چه کشورى و چه بين‌المللى؛
٦- تدوين کنوانسيون‌هاى جديدى به نفع بهتر شدن وضعيت کودکان و تلاش براى تصويب و به کارگيرى آنان؛
٧- برگزارى سمينارها و کنفرانس‌هائى در زمينه حقوق و وضعيت کودکان در ايران، براى آگاه نمودن افکار عمومى بين‌المللى و سازمان‌ها و نهادهاى ذيربط؛
٨- سازماندهى کمپين‌هاى اعتراضى از طريق تظاهرات‌ها و آکسيون‌ها؛
٩- برگزارى نمايشگاه عکس، تئاتر و جشن و... به منظور جلب توجه افکار عمومى به وضعيت کودکان؛
١٠- انتشار دوره‌اى اسامى افراد (در صورت عدم مخالفت خودشان)، نهادها و نشرياتى که از کليت اهداف آن حمايت مى‌کنند؛
١١- همکارى نزديک و هماهنگ با سازمان‌هائى که در رابطه با کمپين ممنوعيت کار کودک فعاليت مى‌کنند؛
١٢- برگزارى يک کمپين تبليغاتى براى افشا و بى اعتبار کردن تئورى «نسبيت فرهنگى» و تعاريف و استنتاجات ناشى از آن به ويژه در مورد کودکان، زيرا که اين تئورى اکنون به وسيله‌اى براى مشروعيت دادن به بى حقوقى کودکان در کشورهاى موسوم به در حال توسعه تبديل شده؛ بهانه‌اى است براى دفاع از اقداماتى که ناقض موازين کنوانسيون بين‌المللى کودک در اين کشورهاست؛ و مستمسکى است براى دائمى کردن اختلافاتى که در وضعيت کودکان و نحوه رفتار با آنها در بخش‌هاى مختلف جهان وجود دارد؛
١٣- کمپين ممنوعيت ازدواج دختران خردسال و ختنه کردن دختر بچه‌ها؛
١٤ - تهيه آرشيو عکس و خبر و فيلم از کار کودکان، و در اختيار جامعه و نهادهاى ذيربط قرار دادن آنها؛