پیوندها

 کودکان خیابانی

 انجمن حمایت از کودکان کار

 کودکان مقدمند

 دفاع از جهانی شایسته کودکان

 انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

 رژه جهانی علیه کار کودک

  کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تهران

 انجمن حمایت از حقوق کودکان

 

 

 

 

       
 ILO

 Save The Children

 Unicef

 Unicef - Iran

 Committee on the Rights of the Child

 Amnesty och gatubarnen

 The Children of War

 Street Children

 Street Children World Wide

 War Child

 Child Foundation

 OHCHR