موسيقى كلاسيك و تاثير آن بر كودكان

 

جنين انسان، پس از گذشت بیست هفته از تشكيل نطفه مىتواند صداهاى خارج و موسيقى را بشنود. تحقيقات به عمل آمده نشان مىدهد آنها مىتوانند آن چه را كه در محيط رحم مادرشان مىشنوند، پس از دوازده ماه از تولد به خاطر آورند و در برابر آن واكنش نشان دهند.

دكتر الكساندر لامونت،Alexander lamont ، در سخنرانى خود دربارهی روانشناسى موسيقى در دانشگاه كله،Keele ، مىگويد: هميشه فكر مىكردم رحم مادر جاى بسيار شلوغ و پر تلاطمى است، ولى در حقيقت محيطى بسيار بسيار ساكت است. بنابراين كودك بايد قادر به شنيدن و احساس كردن صداى اطراف خود در خارج از رحم باشد!! البته قابل ذكر است كه منظور از شنيدن، واكنش و تاثيرى است كه صداها و فركانس بر روى جنين مىگذارد.

 

چه نوع موسيقى براى كودكان بهتر است؟

دكتر لامونت مىگويد: هر نوع موسيقى كه خودتان دوست داريد، قابل اجرا است و مىتوانيد از آن نيز براى جنين و يا كودك خود استفاده كنيد، ولى ترجيحا آرامش بخش باشد. لازم به ذكر است، فركانسهاى بم و باس بهتر مىتوانند در مايع درون رحم به حركت در آيند و براى جنين قابل شنيدن باشند.

 

موسيقى چه تاثيرى بر جنين مىگذارد؟

در آزمايشهاى انجام شده روى يك خوانندهی اُپرا به نام كاترين سنگلتن،Kathryn Singleton ، مشخص شد اُپرا ضربان قلب كودك را تغيير مىدهد و اين امر زمانى كه تناليته و ريتم موسيقى عوض مىشود، كاملا محسوس است. لذا استفاده از موسيقىهاى كلاسيك به خصوص موسيقى موتسارت تاثير بسزايى بر كودك و جنين دارد.

يك خوانندهی پاپ اعتقاد دارد موسيقى را كه در زمان باردارى همسرش براى پسرشان اجرا كرده است، ماهها بعد از فراغت همسر از زايمان بر فرزندشان تاثيرگذارده است. او مىگويد: قبل از آن كه پسرمان متولد شود، بارها از يك موسيقى مشخص استفاده كردم. بعدها زمانى كه كودكمان چهار ماهه شد، هنگامى كه گريه مىكرد، با گوش دادن وشنيدن اين آهنگ لبخند مىزد و ساكت مىشد.

دكتر لامونت عقيده دارد، اگر در سه ماه آخر باردارى از يك موسيقى مشخص - ترجيحا كلاسيك- براى جنين استفاده شود، او در يك سالگى با شنيدن آن واكنش نشان مىدهد و موسيقى را درك مىكند.

به عقيده كاترين سنگلتن، تاثير موسيقى كه كودك در رحم مادر خود بارها گوش مىدهد حتى بيش از دوازده ماه است. او مىگويد: زمانى كه در ماه پنجم باردارى خود بودم، در حال اجراى قطعه موسيقىاى بودم و فرزندم در تمام اين مدت اين قطعه را مىشنيده است. هنگامى كه كودكم پنج سال داشت بار ديگر اين قطعه را اجرا كردم و او به مدت سه ساعت بدون آن كه كوچكترين حركتى از خود نشان دهد يا خسته شود به اين اجرا گوش مىداد.

موسيقى حتى پس از تولد كودك و به خصوص تا قبل از سن هفت سالگى نيز تاثير بسيار زيادى در پرورش هوش و حافظهی كودكان دارد. در سال ۱۹۹۳ دو فيزيكدان متخصص در امر پرورش و حافظه به نامهاى گوردون شاو (Gorden shaw) و فرانسيس رايچر (Frabcix Rauscher) به مدت ده دقيقه از ابتداى سونات نابغهی بزرگ موسيقى كلاسيك ولفگانگ آمادئوس موتسارت را براى گروهى از دانشجويان دانشگاه كاليفرنيا اجرا كردند و نتيجهاى كه يافتند، افزايش موقتى حافظهی آنها بود.

در رابطه با اين تاثير بايد بگوييم، والدين آمريكايى بر اين باورند كه براى افزايش هوش و حافظهی فرزندان از موسيقىهاى كلاسيك استفاده شود.

در سال ۱۹۹۸ در ايالت جورجياى آمريكا، دولتمردى به نام زل ميلر (Zell miller) جهت جمع آورى يك سی دی از آثار كلاسيك تحت عنوان حافظهی فرزندان خود را با موسيقى بسازيد، ۱۰۵ هزار پوند سرمايه گذارى كرد و به كليهی نومادرانى كه در بيمارستانها درانتظار زايمان بودند و يا فارغ شده بودند، يك نسخه از اين سی دی را هديه كرد.

برخى از مردم به اين عقيده اند كه تنها با گوش دادن به موسيقى تاثيرى بر روى كودكان صورت نمىگيرد، بلكه بايد ساز مشخصى را آموخت. يك مادر انگليسى صاحب دو فرزند دختر مىگويد: پدر من در آمريكا تحصيل كرده و كتابهاى زيادى دربارهی روانشناسى كودكان خوانده است، او هميشه مىگفت: به موسيقى گوش كنيد، ولى بيشتر به موسيقى كلاسيك و از همه بيشتر به موسيقى موتسارت چه براى فرزندانتان چه براى خودتان و چه براى جنين!

دليل آن كه تاكيد بسيار زيادى بر موسيقى موتسارت به خصوص براى جنين شده است، آن است كه ريتم موسيقى او شصت بار در يك دقيقه است كه ضربان قلب كودك نيز با اين ريتم برابرى مىكند و بسيار شبيه و همگون است و به همين جهت موسيقى موتسارت تاثير بسيار زيادى برجنين و كودك مىگذارد.

همان طور كه قبلاً هم گفتيم، آرامش و موسيقى كلاسيك در روحيهی كودك و جنين تاثير مثبت بيشترى دارد تا يك موسيقى پر تلاطم و خشن. اگر چه انواع مختلف موسيقى بر روى كودكان تاثير خاص خود را مىگذارد، در مورد ريتم موسيقى بايد بگوييم كه ما مىتوانيم از برخى از موسيقىهاى راك يا پاپ و يا جاز كه با ريتم كلاسيك همگام باشند نيز استفاده كنيم.

در مطالعهاى كه دكتر رايچر و همكارانش در آمريكا به عمل آوردند، نشان داده شده است كه درسهاى موسيقى و ارتباط دادن آنها با سازهاى گوناگون تاثير به سزايى در هوش كودكان خواهد گذاشت.

 

منبع: http://www.guitar4all.com/archives/000135.html