تراژدی کودک - همسری، گفتوگوی آرش کمانگر از تلویزیون برابری با سوسن بهار